Algemene voorwaarden Scanly

Rotterdam, 1 november 2020

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

1.1. Abonnement: de Overeenkomst waaronder Gebruiker de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de uitgebreide functionaliteiten van de Website en apps van Scanly


1.2. Account: de persoonlijke online omgeving welke aan Gebruiker door Scanly ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst te gebruiken en te beheren;


1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document;


1.4. Dienst: de mogelijkheid om alerts te ontvangen van Scanly over alle parkeerinformatie rondom je auto;


1.5. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Scanly een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Dienst;


1.6. Scanly is een handelsnaam van Scanly B.V.: de besloten vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80894291;


1.7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Scanly en Gebruiker krachtens welke Scanly de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken. Hieronder wordt een Abonnement mede verstaan;


1.8. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;


1.9. Website: www.scanly.nl dan wel subdomeinen, andere extensies van het betreffende domein en de bijbehorende eventuele mobiele applicaties, zoals iOS en Android app.


1.10. Lidmaatschap: lidmaatschap die afgesloten wordt om alerts te ontvangen op de telefoon van Gebruiker;

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Scanly ter zake van de Dienst, het gebruik van de Dienst en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.


2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Scanly alleen bindend indien en voor zover deze door Scanly uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


2.3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 • a. de Overeenkomst;

 • b. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;

 • c. deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

3.1. De Overeenkomst tussen Scanly en Gebruiker komt tot stand nadat Gebruiker een Account aanmaakt in de mobiele applicatie en/of een elektronische bestelling plaatst via de Website en deze door Scanly schriftelijk is bevestigd. In de applicatie staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.


3.2. Scanly is te allen tijde gerechtigd een Account en/of een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.


3.3. Indien de Gebruiker niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Gebruiker direct na totstandkoming van de Overeenkomst aangevangen. Gebruiker doet hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst en heeft Gebruiker vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping.

ARTIKEL 4. LEVERING VAN DE DIENST

4.1. De Dienst wordt door Scanly aangeboden met als doel om Gebruiker alerts te sturen met daarin parkeerinformatie.


4.2. Voor zover mogelijk levert Scanly de Dienst “as-is”, wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van de Dienst.
4.3. In het bijzonder garandeert Scanly niet dat:

 

 • a. Gebruiker en andere Gebruikers nooit een boete kunnen krijgen tijdens het gebruik van de Dienst;

 • b. Parkeerdienst op andere wijze naheffingsaanslagen kan opleggen aan Gebruiker;

 • c. de Dienst vrij is van virussen, trojans en andere fouten;

 • d. derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

ARTIKEL 5. GEBRUIK VAN DE DIENST

5.1. Om de Dienst te kunnen gebruiken, zal Gebruiker zelf een email en wachtwoord aanmaken waarna registratie van het Account van de Gebruiker is voltooid


5.2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van de email en wachtwoord, ondanks het feit dat deze mogelijk in eerste instantie door Scanly zijn aangeleverd.


5.3. Scanly verstrekt Gebruiker hierbij en op grond van de Overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor de Dienst. Dit recht is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.


5.4. Gebruiker dient de toegang tot zijn account middels het email-adres en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Scanly mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het account van Gebruiker na aanmelding met zijn email-adres en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen.


5.5. Met de Dienst verwerkt Gebruiker mogelijk haar Persoonsgegevens. Gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de Dienst.


5.6. Scanly waarborgt de privacy van Gebruiker: Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, Scanly daar bij wet toe verplicht is of nadat er expliciet toestemming is gegeven voor het eenmalig verstrekken van Persoonsgegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van Scanly voor meer informatie.

ARTIKEL 6. GEBRUIKSREGELS

6.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.


6.2. Daarnaast is het verboden via de Dienst:

 • a. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

 • b. informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (onjuiste categorie of plaats);

 • c. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

 • d. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

 • e. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.


6.3. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden de Dienst negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van de Dienst of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot: a. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen, b. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-serviceaanvallen, het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.


6.4. Het is behoudens het normale gebruik van de Dienst de Gebruiker verboden om andere Gebruikers te benaderen voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook.


6.5. Indien Scanly constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Scanly zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Scanly heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast zal het Account worden geblokkeerd.


6.6. Indien naar het oordeel van Scanly hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van Dienst, is Scanly gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Scanly is daarbij in het bijzonder gerechtigd door Gebruiker geplaatste informatie en/of Advertentie naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.


6.7. Scanly is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Scanly gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.


6.8. Gebruiker is aansprakelijk voor alle eventuele schade van Scanly als gevolg van het overtreden van een van de leden van artikel 6. Scanly kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Scanly van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie.

ARTIKEL 7. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

7.1. Scanly spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.


7.2. Scanly onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de

beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.


7.3. Scanly mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Scanly zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Scanly is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.


7.4.Voor naheffingsaanslagen opgelegd aan Gebruiker ten tijde van onderbroken beschikbaarheid, storingen of onderhoud is Scanly niet aansprakelijk.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van Scanly. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Scanly, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.


8.2. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Dienst en/of Website op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële delen van de inhoud herhaald, systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet en/of deze al dan niet voor commerciële doeleinden te gebruiken in de ruimste zin des woords.


8.3. Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker (of dat van haar licentiegevers). Scanly verkrijgt een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan, waaronder het gebruik op services van derden. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Overeenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Scanly.


8.4. Onder het gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.


8.5. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Scanly, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Scanly een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.


8.6. Scanly zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Gebruiker, dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.


8.7. Indien Gebruiker de bepalingen uit dit artikel niet nakomt zal Gebruiker een direct opeisbare boete van EUR 500,- (zegge: duizend euro) per overtreding en EUR 150,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) per dag dat de schending voortduurt met een maximum van EUR 1.500,- verbeuren aan Scanly. Dit laat onverlet het recht van Scanly om aanvullende schadevergoeding van Gebruiker te vorderen.

 

ARTIKEL 9. PRIJZEN

9.1. Het gebruik van de Dienst wordt afgedragen in maandelijkse afschrijvingen.


9.2. De prijzen voor de lidmaatschappen of 'Betalen per detecties' staan vermeld op de Website en in de applicatie van Scanly.


9.3. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Scanly en/of op de Website genoemde prijzen inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


9.4. Indien een prijs is gebaseerd op door Gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft Scanly het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.


9.5. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Scanly gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per abonnementsperiode te wijzigen. Scanly zal de wijzigingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de Dienst aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.


9.6. Indien Gebruiker een wijziging in de prijzen niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN

10.1. Maandelijkse afschrijvingen voor de alerts geschiedt middels iDeal, creditcard of ApplePay. Nadat de betaling is ontvangen door Scanly, zal worden overgegaan tot het sturen van alerts.


10.2. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Gebruiker die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Scanly gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

11.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen (Distributed Denial of Service), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Scanly door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van Scanly kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze Overeenkomst door Scanly worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


11.2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmachtsituatie.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor de Gebruiker als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.


12.2. De totale aansprakelijkheid van Scanly wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan Scanly heeft betaald en met een maximum van EUR 500,00 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.


12.3. Scanly is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


12.4. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Scanly.


12.5. Gebruiker vrijwaart Scanly van alle claims van derden in verband met de data die Gebruiker opslaat en uitleest middels de Dienst, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van privacy rechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.


12.6. Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij Scanly meldt.


12.7. In geval van overmacht is Scanly nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade.


12.8. In geval van storingen bij partijen Scanly afhankelijk van is, is Scanly nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade.


12.9. In geval Gebruiker een naheffingsaanslag opgelegd krijgt door de gemeente, is Scanly nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade.

ARTIKEL 13. WIJZIGING VOORWAARDEN

13.1. Scanly heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen.


13.2. Scanly zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de Dienst aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.


13.3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN

14.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


14.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de

Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Scanly gevestigd is.


14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.


14.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Scanly wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert.


14.5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.


14.6. Scanly is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Heb je nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen sectie hier: Veelgestelde vragen

Of stuur ons een email.